Verkoopsvoorwaarden

Dameskleding - Schoenen - Accessoires - Cadeaubonnen

Created with Sketch.

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens
Lady Kate
BE0860713167
Begonialaan 32
3570 Alken


Artikel 1: Algemene bepalingen
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (kortweg “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Lady Kate  houdt in dat de klant deze verkoopsvoorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.

Artikel 3: Aanbod

Alle aanbiedingen van producten die op onze site vermeld staan zijn alleen geldig in België & Nederland. Onze promotionele aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en indien ze een beperkte geldigheidsduur hebben of onder bepaalde voorwaarden gelden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lady Kate niet.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lady Kate . Lady Kate  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien iets niet in voorraad is en toch bevestigd is in uw bestelling, dan wordt dit per mail of telefonisch gemeld. Uw product kan dan ofwel in wachtorder geplaatst worden of terugbetaald indien men het niet meer kan bestellen.

Artikel 4: De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Voltooien’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat u uw pakje gemiddeld binnen 3 werkdagen thuis wordt bezorgd of op het opgegeven adres.
Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie.
We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan omtrent de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Lady Kate  is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.
De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro.

Lady Kate  biedt u verschillende betaalopties en garandeert u een totale veiligheid tijdens uw transacties.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Lady Kate .

Artikel 5: Levering
Prijzen en verkopen zijn vanaf Lady Kate . De producten worden alleen in België geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven bij uw bestelling. Het doorgeven van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.
Levering is normaal voorzien de dag nadien (3 werkdagen in België)


De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.

Artikel 6: Garantie
Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat zij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdende met de bijzondere kenmerken van het product. Wij garanderen u eveneens dat onze producten conform zijn aan de regelgeving zoals deze van toepassing is op het tijdstip van uw bestelling.
U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling.
Een klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan onze klantendienst ten laatste 5 dagen na de levering worden overgemaakt.. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en gegrond op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd.
U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek.
Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk, verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Lady Kate  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst of via email bestellingen@ladykate.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Lady Kate, Begonialaan 32 3570 Alken. Daarna zal het product terugbetaald worden.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en zonder schade, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Klantendienst

Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij onze afdeling Klantenservice:

Per post
Lady Kate
Begonialaan 32
3570 Alken


Per e-mail
bestellingen@ladykate.be


Artikel 9: Wijziging voorwaarden
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Lady Kate  zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

Artikel 10: Geldend recht/wetgeving
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.